ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในช่วงงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2566

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports