การรับเข้าศึกษา

     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านพลศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถเลือกที่เมนูด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดการรับเข้าศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาได้

 

 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports