1. ความเป็นมาภาควิชา
  2. การจัดการเรียนการสอน
  3. ผู้บริหารภาควิชา
  4. บุคลากรภาควิชา

ความเป็นมาภาควิชา

     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน โดยมีภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่นิสิตทุกคณะที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีความเป็นมาสรุปได้ดังนี้

     ในปี พ.ศ.2527 อาจารย์สนอง นพสงค์ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เลขที่ 1053 ซึ่ง นายอุดร รัตนภักดิ์ ครองอยู่ขณะนั้น ไปตั้งจ่ายที่ภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน จัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกคำสั่งที่ 926/2527 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2527 ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเลขที่ 1053 ที่นายอุดร รัตนภักดิ์ ครองอยู่ขณะนั้นไปตั้งจ่ายที่ภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2527 เป็นต้นไป จึงกล่าวได้ว่าภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา โดยทำหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาให้แก่ทุกคณะที่จัดการเรียนการสอนในวิทยเขตกำแพงแสน

     ในปี พ.ศ.2547 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้ง "คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน" เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น "ภาควิชาพลศึกษา" จึงปรับเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน โดยช่วงนั้นมีคณาจารย์ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตาจารย์ อุดร รัตนภักดิ์ รองศาสตราจารย์ บรรจบ ภิรมย์คำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย ศรีพรหม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช รักษาการหัวหน้าภาควิชา

     ในปี พ.ศ.2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศปรับเปลี่ยนชื่อคณะจาก "คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน" เป็น "คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์" และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในจาก "ภาควิชาพลศึกษา กำแพงแสน" เป็น "ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช เป็นหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา (2 วาระ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2558)

     ในปี พ.ศ.2559 ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ดำรงตำแหน่งแทนหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่หมดวาระลง โดยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2559 ถึง 23 มกราคม 2563

 

การจัดการเรียนการสอน

     พ.ศ.2527 ภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน ทำการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาให้กับคณะต่างๆ ที่เคลื่อนย้ายนิสิตมาจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

     พ.ศ.2541-2546 ภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ทำการขอใช้หลักสูตรร่วมกับภาควิชาพลศึกษา บางเขน และทำการเปิดรับนิสิตทั้งสิ้น จำนวน 6 รุ่น โดยทำการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน

     พ.ศ.2548 ภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับโอนนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มาจัดการเรียนการสอน ณ ภาควิชาพลศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน โดยทำการจัดการเรียนการสอนนิสิต จำนวน 3 รุ่น พ.ศ.2549 ภาควิชาพลศึกษา กำแพงแสน ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โดยขอใช้หลักสูตรจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน มาจัดการเรียนการสอน

     พ.ศ.2550-2561 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

     พ.ศ.2554-2557 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

     พ.ศ.25562 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา) หลักสูตร 4 ปี ตามนโยบายการผลิตครูของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตครูจากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี

     พ.ศ.2562 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคปกติ) ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562

     พ.ศ.2563 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เปิดโครงการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

     พ.ศ.2564 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหารภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชา
 
 
 รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชา
  รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชา
   
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
 
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
 
รองหัวหน้าภาควิชา
 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร
  อาจารย์ ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

 

 

บุคลากรภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

อาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
รหัสอาจารย์ F3046
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รหัสอาจารย์ F3056
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปุราคม
รหัสอาจารย์ F8002
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รหัสอาจารย์ F3049

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รหัสอาจารย์ F3005
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง
รหัสอาจารย์ F3051

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์
รหัสอาจารย์ F8030
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
รหัสอาจารย์ F8005

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ F3011
อาจารย์ ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์
รหัสอาจารย์ F3047

อาจารย์ ดร.วิชนนท์ พูลศรี
รหัสอาจารย์ F8201
อาจารย์ภาสพงศ์ ภิรมย์คำ
รหัสอาจารย์ F8034

อาจารย์สถาพร พาขุนทด
รหัสอาจารย์ F3072
อาจารย์กรกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ F8202
อาจารย์สุดาวรรณ วุฒิชาติ
รหัสอาจารย์ F8203
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกวิน โบว์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา แสงชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการภาคพิเศษ

next
prev

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports