สาขาวิชาที่เปิดรับ

รหัสสาขาวิชา  XX62
สาขาวิชา พลศึกษา
ภาควิชา พลศึกษาและกีฬา
โครงการ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)
คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)
จำนวนรับ  20 คน
แผน/แบบ แบบ 2.1 (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/english-language-test-criteria-for-applicants/
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบการสมัครเข้าศึกษาและประกาศแต่ละโครงการ (เปิดรับช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี)

     ติดตามประกาศและสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports