สาขาวิชาที่เปิดรับ

รหัสสาขาวิชา  XX62
สาขาวิชา พลศึกษา
ภาควิชา พลศึกษาและกีฬา
โครงการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
จำนวนรับ  30 คน
แผน/แบบ แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีประสบการณ์สอนวิชาพลศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบการสมัครเข้าศึกษาและประกาศแต่ละโครงการ (เปิดรับช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี)

     ติดตามประกาศและสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports