ช่องทางการสมัครเข้าศึกษาโครงการต่าง ๆ

โครงการที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การตัดสินเข้าศึกษา
 TCAS รอบที่ 1    
      โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    ไม่เปิดรับ
     
TCAS รอบที่ 2    
รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัด 32 จังหวัด (ดูประกาศ)
2. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. คะแนนเฉลี่ย     
     - กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00     
     - จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
4. รับทุกแผนการเรียน
  1. ตัดสินจากการเรียงลำดับคะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้ 
      • TGAT (ความถนัดทั่วไป) 80 %
      • TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 20 % 
  2. ผ่านการสอบสมภาษณ์
  3. ยืนยันสิทธิ์
     
รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่น (ดูประกาศ)
3. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
4. คะแนนเฉลี่ย      
     - กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00      
     - จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
5. รับทุกแผนการเรียน
  1. ตัดสินจากการเรียงลำดับคะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้
       • ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 70 %
       • TGAT (ความถนัดทั่วไป) 10%
       • TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 20 %
  2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  3. ยืนยันสิทธิ์
     
รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน
  1. ตัดสินจากการเรียงลำดับคะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้
       • ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม 70%
       • TGAT (ความถนัดทั่วไป) 10%
       • TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 20%   
  2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  3. ยืนยันสิทธิ์
     
รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายสถาบันร่วมผลิต ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3. เป็นนักเรียนที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดส่งรายชื่อให้กับทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4. เป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพครู
  1. ตัดสินจากการเรียงลำดับคะแนนค่าน้ำหนัก ดังนี้
       • TGAT (ความถนัดทั่วไป) 80%
       • TPAT 5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 20%   
  2. ผ่านการสอบสมภาษณ์
  3. ยืนยันสิทธิ์
     
TCAS รอบที่ 3    

     ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) 

 

ระบบการสมัครเข้าศึกษาและประกาศแต่ละโครงการ

     ติดตามประกาศและสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://admission.kps.ku.ac.th/

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports