ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports